วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามลำดับดังนี้
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย”
– นางชลิดา อนันตรัม ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางฐานิกาพิชญ์ศา เอกนาม นายกสมาคมสหพันธ์โหร – แพทย์แผนไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ประธานคณะกรรมการอำนวยการชมรมนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๑๔ นำ คณะกรรมการอำนวยการชมรม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ซียู ๑๔ อินวิเทชัน (CU14 Invitation)”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ๕๕ ปี ม.อ.
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นำ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำ คณะข้าราชการ และเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล
และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดยะลา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผล
ทางการเกษตรและของดีเมืองยะลา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย

/เวลา ๑๔.๐๙ น. …

 

– ๒ –

เวลา ๑๔.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามลำดับดังนี้
– นายประวิช รัตนเพียร ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๒๕๔๖
และรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ประธานคณะทำงานโครงการสุขศาลาพระราชทาน วปอ.๒๕๔๖
นำ ผู้แทนคณะนักศึกษา วปอ.๒๕๔๖ และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานโครงการสุขศาลาพระราชทาน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวิทยุชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ และใบอนุญาตใช้งาน เพื่อพระราชทานแก่สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำหรับใช้ในภารกิจของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร
– นางสาวธนัทอร สุรีย์รักษณ์ ประธานบริหาร บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
– นางสาวรจิต วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
และนางสาวศุภจิตรา ชัชวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ ฯ นำ นางสาวเพ็ญพิชชา
จันทร์ประเสริฐ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเคมีอินทรีย์ด้านการค้นพบยา (MRes Organic Chemistry : Drug Discovery) ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (University College London) สหราชอาณาจักร
– ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ
หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ ฯ นำ นายเจตวัฒน์ ประวัติ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนศาสตร์โดยอ้างอิงกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Development Studies with Reference to Emerging Economies) ณ มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอน (King’s College London) สหราชอาณาจักร
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวชิราภรณ์
บวรพัฒนานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดอภัยเขตตาราม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/ในวันเดียวกันนี้ …

 

– ๓ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบาล และพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากเรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ ๘
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา
จังหวัดสุรินทร์ บ้านแสรโบราณ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเดิมเป็นอาคารพักคนชราแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ในปี ๒๕๖๒ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับมอบอาคาร และจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุรินทร์ รับเด็ก และผู้พิการทางสติปัญญา เพศชายและหญิง อายุ ๑๖ – ๓๐ ปี ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ปัจจุบันมีเด็ก และผู้พิการทางสติปัญญา เข้ารับการพัฒนาและฝึกทักษะ จำนวน ๔๑ คน
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องต่าง ๆ ภายในอาคาร อาทิ ห้องเรียน ห้องเล่น ห้องสื่อสาร ห้องฝึกอาชีพ
ห้องกายภาพบำบัด ห้องพักเด็กพิการทางสติปัญญาเพศหญิงและชาย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร