วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๗.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๖ ปี วันสถาปนาสภากาชาดไทย ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้รับผิดชอบ
โครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยผู้สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
จัดให้มีการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนไทย และหอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา