วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๙.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า เกียรติและความสำเร็จที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ นอกจากจะได้มาด้วยความอุตสาหะพากเพียรของบัณฑิตเองแล้ว ยังเป็นผลมาจากอุปการะของผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ผู้สนับสนุนให้บัณฑิตได้รับการศึกษา และครูอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่บัณฑิต
การตอบแทนอุปการคุณดังกล่าว ถือว่าเป็นหน้าที่ที่บัณฑิตพึงกระทำ เพราะการตอบแทนบุญคุณของผู้มีอุปการะช่วยเหลือเกื้อกูลตน เป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมของบุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง ที่บัณฑิตจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้น ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัว และนำความรู้ความสามารถไปใช้สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง
และส่วนรวม หากทุกคนจะได้ตั้งตัวตั้งใจให้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในความกตัญญูกตเวทีแล้ว ความดีความเจริญ
ก็จะบังเกิดมีขึ้น ทั้งแก่บุคคล แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการประชุมสภาสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๒๒ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร