วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงวางศิลาฤกษ์
อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการ
ทหารพันธุ์ดี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียน
ทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ครั้งเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนทหารการสัตว์ ฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการ
ทหารพันธุ์ดี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ข้าราชการ ครอบครัว และพลทหารกองประจำการ
ที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัย เมื่อปลดประจำการ
และพระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อให้นำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภค
ในครัวเรือน และนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน โครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ บนเนื้อที่กว่า ๓๐ ไร่ มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการบ้านนี้มีรัก
ปลูกผักกินเอง มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับนักเรียนนายสิบเหล่าทหารการสัตว์ และทหาร
กองประจำการ เรื่องการทำเกษตรปลอดภัย ผลิตผักปลอดสารพิษ มีการปลูกพืชผักสวนครัว ผักกินผล ผักกินใบ การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีตามแนวคิดสวัสดิภาพสัตว์ การเลี้ยงปลากินพืช โดยผลผลิตที่ได้จะนำไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการ และจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ นอกจากนี้ ยังมีแปลงฝึกผลิตเมล็ดพันธุ์ของทหารพันธุ์ดี
เป็นแปลงทดลองการปลูกพืชจากสภาพดินที่เป็นดินดานขาดแร่ธาตุ มีความเป็นกรดสูง ไม่สามารถปลูกพืชได้
มีการปรับปรุงดินด้วยการทดลองปลูกปอเทือง และใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติ จนสามารถเพาะปลูกพืชผักได้ ถือเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาเรื่องดินดานดินเหนียวแก่ประชาชน ในพื้นที่ที่ประสบปัญหา ปัจจุบันได้ดำเนินการ
เก็บเมล็ดพันธุ์พืช เช่น กะเพรา โหระพา พริก และมะเขือเปราะ ต่อจากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง ทอดพระเนตรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทอดพระเนตรการเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์บางปะกง ควบคู่กับการทำไร่นาสวนผสม
พัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน เพื่อพัฒนาและขยายพันธุ์เป็ดไข่ในพื้นที่
จังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง โอกาสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว
ลงสู่บ่อปลาของโรงเรียน ฯ เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดในภูมิภาคต่อไป เสร็จแล้ว ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินงาน ๔ โครงการ ๑๒ กิจกรรม อาทิ โครงการเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น เป็ด และไก่ ซึ่งได้แจกจ่ายลูกพันธุ์ให้เกษตรกร ๑,๓๒๐ ตัว

/และการเลี้ยงโคนม…

 

– ๒ –

และการเลี้ยงโคนม ได้ส่งน้ำนมพร้อมดื่มให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ ด้านการประมง มีการเลี้ยงปลานิล และผลิตภัณฑ์ปลานิลจิตรลดา ปลาตะเพียนขาว และปลาสลิด ส่วนการปลูกพืช
มีการปลูกผักโตเร็ว ผักไร้ดิน การสาธิตไม้ผล และการทำนาข้าว โดยได้มีการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า และแจกจ่าพันธุ์ข้าวหอมให้แก่เกษตรกร เป็นต้น จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
อาคารเกษตรกรรวมใจ ในการนี้ มีพระราชดำรัสแก่ทหารพันธุ์ดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนวทางในการดำเนินโครงการ ฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับวังสระปทุม