วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๘.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ หอประชุมโรงเรียนวัดกกเต็น และพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สนั่น – เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๕๗ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๕ คน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครูได้แบ่งกลุ่มการเรียน และประกอบอาหารนำไปมอบให้ที่บ้าน
แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นักเรียนได้มาเรียนที่โรงเรียนทุกคน ด้านการศึกษา ผลการประเมินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ แต่วิชาภาษาไทยต่ำกว่า เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาปกาเกอะญอ แก้ไขโดยการสอนเสริม และมอบหมายงานให้กลับไปทบทวนที่บ้าน และมีกิจกรรมพี่อ่านให้น้องฟัง โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ อ่านนิทานให้น้องฟังหลังเคารพธงชาติทุกวัน รวมทั้งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการจักสานไม้ไผ่ของชนเผ่าปกาเกอะญอ กิจกรรมสหกรณ์ เพิ่งเริ่มดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างการส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่นักเรียน ในการจัดตั้งสหกรณ์ ส่งเสริมการออม ร้านค้าสหกรณ์ และการทำบัญชี การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ใช้ผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องซื้อเนื้อสัตว์และผักบางส่วนเพิ่ม และได้รับการสนับสนุนพืชผักจากผู้ปกครอง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ด ส่วนการเลี้ยงปลาใช้บ่อของราษฎร ด้านงานเกษตรมีพื้นที่ไม่เพียงพอ มีแผนการขยายพื้นที่ ปัจจุบันได้เริ่มปลูกผัก อาทิ ผักกาดขาว มะเขือเทศ มะละกอ และมะม่วง โดยใช้พื้นที่ทุกส่วนของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ เพื่อทำเกษตรอย่างครบวงจร ส่วนโครงการตามพระราชดำริอื่น ๆ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขยายการพัฒนาไปสู่ครอบครัวและชุมชน สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร