วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๓.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาเอก จุลินทร์ เหลือนาค ท.ช.,ท.ม. ณ เมรุวัดสระแก้วปทุมทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนัก ดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตาหนักดอยตุง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา บ้านเล่าลิ่ว อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เพื่อทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในชั้นอนุบาล และการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมโครงการขยายผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับเด็กในพื้นที่พัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนาต้นแบบการพัฒนาภาษาไทยที่ใช้ในโรงเรียน
พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงที่ประสบผลสาเร็จ มาปรับใช้กับโรงเรียนเป้าหมายในอาเภอแม่ฟ้าหลวง ๓๖ แห่ง
และในอาเภอแม่อาย ๓ แห่ง พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนดีขึ้น และจะขยายผลไปถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๔ – ๖ ในปี ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังบ้านแม่คาน้อย อาเภอ
แม่ฟ้าหลวง ทรงติดตามการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูก
ชาน้ามัน ซึ่งจากการสารวจข้อมูลพบว่า ราษฎรในพื้นที่โครงการ ฯ รวม ๒๙ หมู่บ้าน ๕๗๒ หลังคาเรือน มีหนี้สินลดลง แต่บางครอบครัวยังมีรายได้ต่า มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจึงส่งเสริมผู้มีรายได้น้อย ให้เลี้ยงไก่กระดูกดา สุกรเหมยซาน และปลูกพืชทางเลือกในพื้นที่ทากิน ในโอกาสนี้ ปศุสัตว์อาเภอ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังสานักงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ามันปางมะหัน ระหว่างทางทอดพระเนตรแปลงปลูกชาน้ามันในพื้นที่ตาบลเทอดไทย
อาเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงทรงใส่ปุ๋ยและทรงรดน้าต้นชาน้ามันพันธุ์ดอกขาวที่ทรงปลูก เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ กับทรงปลูกต้นชาน้ามันที่ทรงเปลี่ยนยอดพันธุ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ในตอนบ่าย เสด็จพระราชดาเนินไปยังโครงการสมัครใจเข้ารับการบาบัดยาเสพติด (อาสาทาดี) ศูนย์อานวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่อาเภอแม่ฟ้าหลวง – อาเภอแม่จัน ตาบลเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง ฯ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ก่อตั้งศูนย์บาบัดยาเสพติด ที่บ้านผาหมี เมื่อปี ๒๕๓๕ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร บ้านหัวแม่คา ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ชายแดนไทย – เมียนมา ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปบริหารจัดการน้าให้ดีขึ้น
/ในวันเดียวกันนั้น …
– ๒ –
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตาหนักดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– รองศาสตราจารย์ เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย
พร้อมคณะกรรมการบริหารและและผู้แทนสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๖ ประจาปี ๒๕๖๒ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย คนปัจจุบัน พร้อมผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางพรรณราย จันทยศ ประธานกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดิน นา คณะกรรมการและสมาชิก
กลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เสร็จแล้ว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก
ณ พระตาหนักดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓