วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๐.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง เสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทาหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ จากนั้น เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้น บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ และพระพุทธรูปประจาพระชนมวาร รัชกาลที่ ๙ ที่หน้าแท่นพระนพปฎล มหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จานวน ๗๑ รูป และพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ จานวน ๕ รูป รวมจานวน ๗๖ รูป ถวายพระพร จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกนั้น ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจนครบ ๗๖ รูป ต่อจากนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียน ดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปปักที่จงกลธรรมมาสน์ แล้วพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษ กัณฑ์ ๑ จบ พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพระพร จบแล้ว เจ้าพนักงาน เข้าไปกราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาเป็นพระราชอภัยทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงปล่อยปลา จานวน ๒๐๐ ตัว ณ ท่าราชวรดิฐ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ จนครบ ๗๖ รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการ ถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
/ เวลา ๑๕.๕๘ น. …
-๒-
เวลา ๑๕.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดย รถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงาน “สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทย สู่สากล” เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เซนส์ ออฟ ไทย (EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI) ณ ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพหม่อมเจ้าภีศเดศ รัชนี ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ว.ป.ร.๑,ภ.ป.ร.๓,ร.จ.ท. ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร