วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด นำ รองอัยการสูงสุด เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด
นายกสมาคมภริยาอัยการ อุปนายกสมาคมภริยาอัยการ และสมาชิกสมาคมอัยการ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำ คณะผู้บริหาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายคูปองเล่นเกมและออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นางพนิดา
ชอบวณิชชา ประธานคณะกรรมการแผนกจัดพิมพ์สูจิบัตร งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดพิมพ์สูจิบัตรงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายธิติภัทร สุจิตวนิช นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ – รัชดาภิเษก และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายการุญ จันทรางศุ นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางบานเย็น ภูเงิน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๑๓๗ ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหม และภาพวาดจากนิทรรศการ
“ฉันคิดถึงในหลวง รัชกาลที่ ๙” เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– พลเรือเอก สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ นำ ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล สมาคมประมง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาหารแห้ง ได้แก่ ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม
ปลากระป๋อง น้ำปลา กะปิ และเกลือไอโอดีน เพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

/ – นายอัมพร …

– ๒ –

– นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำ
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา พร้อมทั้ง
รับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
– นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำ
คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฯ
ที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา พร้อมทั้ง
รับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”