วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๒๙  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๐๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานเหรียญกาชาด                สมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง

ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา  ๐๗.๓๘  น.   สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                    กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานด้านสัตวแพทย์ เพื่อตรวจรักษาสัตว์ และผ่าตัด                              ทำหมันสุนัข ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                          เป็นวันที่ ๑

เวลา  ๑๐.๒๓  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน วิทยาลัยการอาชีพรามัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรามัน และโรงเรียนบ้านสะโต อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๓.๑๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ณ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส