วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ปฏิบัติภารกิจ ทุกด้าน เพื่อการเป็น “สถาบันคู่เคียงสังคม” โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญนั้น น่าชื่นชม อย่างยิ่ง เพราะแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม แล้วพยายาม
ปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มกำลัง ข้อนี้ นับเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่บัณฑิตได้อย่างมากว่า ทุกคนทุกฝ่ายที่เป็น ส่วนหนึ่งของสังคม ย่อมต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ ความคิด และความสามารถสูง ยิ่งต้องมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบสูงกว่าคนทั่วไป ในอันที่จะเป็นทั้งกำลัง ทั้งผู้นำ ในการปฏิบัติพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในประการนี้ แล้วตั้งใจพยายามนำความรู้ ความคิด และความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและประเทศชาติ สมกับที่ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งถือพันธกิจต่อสังคมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญ
เวลา ๑๕.๔๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์
ในพระอุปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์” ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร