วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๙ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา คณะกรรมการโอลิมปิค แห่งประเทศไทย ฯ เจ้าหน้าที่กองอานวยการนักกีฬาไทย และนักกีฬาทีมชาติไทย เฝ้า ในโอกาสที่จะเดินทาง ไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ซึ่งจะจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร