วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นา นายทหารชั้นผู้ใหญ่สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นา คณะกรรมการ สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก นา คณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบก ในงานกาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นา คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นา คณะกรรมการ สภาอุตสาหกรรม ฯ และคณะกรรมการร้านมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน และจาหน่ายสลากกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้าใจต้านภัยเอดส์ นา นายเสรี ชินบารมี และคณะ “แมคลาเรน แบงค็อก” (MCLAREN BANGKOK) และ “แมคลาเรน คลับ ไทยแลนด์” (MCLAREN CLUB THAILAND) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลาพูน
เวลา ๐๙.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (Mr. Staffan Herrström) เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอานาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจาประเทศไทย และนางคาร์ริน แฮร์สเตริม (Mrs. Karin Herrström) ภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตาแหน่งหน้าที่
/- ศาสตราจารย์คลินิก …
– ๒ –
– ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นา คณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ และนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้ากากอนามัย เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร สังกัดโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เวลา ๑๔.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย นา พระมหาขวัญชัย อคฺคชโย เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ (วัดน้าตก) ตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์
๑๕๐ ปี ในส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
– นางนงนวล จิรเศรษฐสิริ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสินค้าของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นา คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน – สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ และสมาคมศิษย์เก่าการเรือน – สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายเอเดน ไลนัม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี ๕๐ ปี (บ้านห้วยกระแสน) ตาบลป่าก่อ อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ และ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกรอบรูปมังกรทอง และหน้ากากผ้า เพื่อทรงใช้และพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ประจาปี ๒๕๖๓
– รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อรพรรณ มาตังคสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นา คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/พลเอก ….
– ๓ –
– พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นา ผู้บริหารและนักเรียน
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกอบด้วย เตียงกายภาพบาบัดผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยโรคไต รถเข็นผู้ป่วยอเนกประสงค์ เครื่องช่วยพยุงผู้ป่วยฝึกเดิน และเครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อพระราชทาน ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายไพศาล ล้อมทอง ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง นา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในปี ๒๕๖๑ และในปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ คณะกรรมการคัดเลือก ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรไปมอบแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
อาเภอเมืองระยอง อาเภอบ้านค่าย และอาเภอปลวกแดง ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง