วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๓  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

–  พลเรือเอก สุวรรณ  ตันสุวรรณรัตน์ นายกสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ออนไลน์
ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– นางชลิดา  อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ต่อจากนั้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๔๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์