วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๓ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๐๘.๓๖  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารบ้านศรีนครินทร์ และทอดพระเนตรนิทรรศการครบรอบ ๔๐ ปี มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บ้านเลขที่ ๒๒/๓๗ ถนนพุทธมณฑล สาย ๓
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๔.๐๐  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นายวศิน วัฒนวรกิจกุล (อ่านว่า วะ – สิน  วัด – ทะ – นะ – วอ – ระ – กิจ – กุน)
นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ นำ คณะกรรมการและเยาวชนจากสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง
หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมมอบโล่รางวัล “วัฒนธรรศ” (อ่านว่า วัด – ทะ –นะ ทัด) เชิดชูเกียรติบุคคล
ผู้สืบสานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยเสด็จพระราชกุศลตาม             พระราชอัธยาศัย  และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ (อ่านว่า ฉัด – ทะ – นา – นน) ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

๑. นางบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล (อ่านว่า บุน – ยะ – นัน   พะ – นา – พิ – ทัก – กุน) กรรมการผู้จัดการบริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒. นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด พร้อมครอบครัว และ

คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

/ – นายโชคชัย …

 

 

 

– ๒ –

 

– นายโชคชัย แซ่เฮ้ง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท เอ็มพี บี5 (อ่านว่า บี – ห้า)  (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำหรับใช้ในโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ ในโอกาสนี้  ศาสตราจารย์สุชานา ชวนิชย์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ                        ที่ดำเนินงานเรื่องโครงการวิจัย ฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศผู้ได้รับรางวัล “อาเซียน ไบโอไดเวอร์ซิตี้ ฮีโร่ส์ อะวอร์ด  ปี ๒๕๖๕” (ASEAN Biodiversity Heroes Award 2022) จากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละออง พระบาท ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ด้วย

– นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปี ๒๕๖๕

เวลา  ๑๖.๐๑  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๐.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์  ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก
ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๐.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์
ไปถวายแด่พระพรหมวัชรจริยาจารย์ ไพศาลวรกิจการี ศรีพิพัฒนโกศล โสภณธรรมดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี และเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวัชรธรรมภาณี
ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี