วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์เกศินี
วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณบดี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– รองศาสตราจารย์ ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ต่อจากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมายและ
มีความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในวิชาการสาขาต่าง ๆ ตามที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนมา บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ ทั้งในด้านอาชีพ
การงาน ในด้านเกียรติคุณความดี และในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมและประเทศชาติ
ถ้าทุกคนจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ แล้วมุ่งมั่นทำให้จริง ให้สำเร็จครบถ้วนตามที่กล่าว แต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่อง ว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริง
เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ต่อจากนั้น กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกำลังกาย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
จากนั้น กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูล
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ

/ เวลา ๑๙.๐๐ น. …

 

-๒-

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง
ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา o๘.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากบ้านบรมนาถประสิทธิ์
หมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน
พัฒนาต้นน้ำที่ ๕ ขุนวาง บ้านโป่งลมแรง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ ๕ ขุนวาง บ้านโป่งลมแรง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ
และชาวไทยใหญ่ ทางด้านการเรียนการสอน เน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมีย ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์จากต้นที่ทรงปลูก เมื่อปี ๒๕๒๗ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนวาง
ซึ่งปัจจุบันคือ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง ทั้งนี้ ต้นแมคคาเดเมียทรงปลูกทั้ง ๒ ต้นยังคงเจริญเติบโตดี
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณทำให้มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์แมคคาเดเมียมาจนถึงปัจจุบัน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ กิจกรมการแปรรูปกาแฟ ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก จนถึง
การขั้นตอนการชงกาแฟ และกิจกรรมการทอผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของชาวกะเหรี่ยง เสร็จแล้ว
ทรงเปิดหอพักนักเรียนพระราชทาน ซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่ เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิม สำหรับเป็นที่พัก
ให้นักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และ
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการประชาชน
และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านโป่งลมแรง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร