วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๗๖
กลับจากการเสด็จพระราชดาเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,
ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร