วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ถวายแด่พระเทพพัชรญาณมุนี ณ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๔.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ณ พระอุโบสถวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ
และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร