วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๓ (Prince Mahidol Award Conference 2020) และทรงเปิดนิทรรศการ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๒.๒๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงแรมเมอริส ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ ที่นั้น นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส และคณะ เฝ้ารับเสด็จ
ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงรับการถวายรางวัลกฎบัตรแห่งกรุงปารีส
ประจำปีคริสต์ศักราช ๒๐๒๐ ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่อุทิศตนเพื่อต่อต้านโรคมะเร็ง
ในงานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การลงนามกฎบัตรแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็ง
ซึ่งสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส จะจัดขึ้นในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระราชวังแวร์ซายส์
กรุงปารีส ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน
“บีบีจี พรินเซสส์ คัพ ๒๐๒๐” (BBG PRINCESS CUP 2020) ณ สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน
พระราชทานศพ พระพรหมมงคล (ทอง สิริมง̣คโล) ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และคู่สมรส ณ พระที่นั่ง
บรมราชสถิตยมโหฬาร ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง