วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางศรันยา ทุมดี คณะกรรมการและนายทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคม
กลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการทำบุญโครงการ “พุทธบุตรร่วมทำความดีถวายในหลวง ซึ่งทรงห่วงใยสุขภาพของคนไทย ครั้งที่ ๒” สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำ คณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และผู้บริหารศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม “เวอร์ชวล รัน” (Virtual Run)
ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ครั้งที่ ๑๒” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว
– นายสุริยนต์ จันทร์ศิริ ประธานสหภาพแรงงานธนาคารกรุงไทย นำ คณะกรรมการสหภาพแรงงานธนาคารกรุงไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้พยากรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดพยากรณ์ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำ คณะผู้แทนกองทัพเรือ และผู้แทน
ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล สมาคมประมง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง น้ำปลา กะปิ และเกลือไอโอดีน เพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวศิรินทรา จงพิพัฒนสุข กรรมการมูลนิธิเริงชัย-สุรีย์มาศ จงพิพัฒนสุข
และคณะผู้บริหาร บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. นายคณพศ นิจสิริภัช ประธานกรรมการบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

/๓.นางสาวศลิษา…

– ๒ –

๓. นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชาย โลหิต และครอบครัว
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. นางจรวยพรภัทร ลีสมสิริ ประธานบริหารบริษัทในเครืออนันตภัณฑ์กรุ๊ป และครอบครัว
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– คุณหญิงนงนุช ศิริเดช รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
นำ พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช อดีตประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ และพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และผู้สนับสนุนการบูรณะ
โบราณสถานในพระราชวังเดิม เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก
เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกภาคสนามของนักเรียน
นายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๓.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ห้องศูนย์บัญชาการ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้า รับพระราชทานเครื่องดมยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร