วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนามที่เปิดให้บริการ
รักษาผู้ติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานถุงพระราชทานกาลังใจ และบัตรพระราชทานกาลังใจ เพื่อเป็นกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทรงเข้าพระทัยและทรงรับรู้
ถึงความเหน็ดเหนื่อยและความอ่อนล้าจากการทุ่มเทกาลังกายและกาลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด
๑๙ รวมทั้งทรงร่วมสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรในภาคต่าง ๆ และผู้ประกอบการ เพื่อกระจายรายได้ในช่วง
วิกฤตในครั้งนี้
สิ่งของในถุงพระราชทานกาลังใจ นอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ แล้ว ยังมีเข็มกลัด
“พระราชทานกาลังใจ” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง เป็นรูปลูกโป่ง
รูปหัวใจ สีเหลือง และสีม่วง และมีข้อความ “พระราชทานกาลังใจ” โดยทรงให้ความหมายในบัตรพระราชทาน
กาลังใจว่า “ลูกโป่ง เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล และความสุข ลูกโป่งรูปหัวใจ สีเหลืองและสีม่วง
อัดเต็มไปด้วยกาลังใจจากเราทั้งสอง ส่งลอยไปพระราชทานกาลังใจ ด้วยความรักและความห่วงใยต่อทุก ๆ ท่าน
ให้มีกาลังกาย กาลังใจ ที่จะเผชิญและผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไปด้วยกัน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ
และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ ทุกประการเทอญ” อีกทั้งยังทรงมีน้าพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย
ทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เอง เพื่อไม่ให้เข็มกลัด “พระราชทานกาลังใจ”
หลุดหรือแยกออกจากกัน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้า
การดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริของศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ศูนย์การเรียน ฯ แห่งนี้ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๖๒ คน ส่วนใหญ่
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ปาเกอะญอ ใช้ภาษาไทยไม่คล่อง จึงเน้นสอนวิชาภาษาไทย นอกจากนี้ ยังเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและร่างกาย และมีพระราชดาริให้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ช่วยสร้างสะพานข้ามลาน้า และประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ใช้งานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้เสถียรขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ย้าให้สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจล
แอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง ด้านสหกรณ์ มีสหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านสุขภาพอนามัย
พบว่ายังมีภาวะขาดสารอาหาร จึงได้จัดให้ดื่มนมเสริมทุกเช้า กิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน
และเขียนให้มากขึ้น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกผักกินใบ และไม้ผล นอกจากนี้ นานักเรียน
/ไปเรียนรู้…
– ๒ –
ไปเรียนรู้การทอผ้ากะเหรี่ยงในชุมชน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน ได้แก่ การทาผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจาน ทาพรมเช็ดเท้า
และฝึกตัดผมนักเรียนชาย
เวลา ๑๓.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปยังแปลงศึกษาทดลองศักยภาพของหญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็ง
เป็นดาน ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ได้ประสบผลสาเร็จขยายผลสู่ประชาชนนในพื้นที่รอบศูนย์ ฯ และผู้สนใจ ได้แก่ การสนับสนุน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการเลี้ยงไก่ไข่ ปี ๒๕๖๔ จัดโครงการฝึกอบรมซึ่งสามารถต่อยอดจัดตั้ง
เป็นกลุ่มอาชีพได้ จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผู้เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙
จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังลานจาหน่ายต้นไม้และสินค้าเกษตร พันธุ์ไม้ที่ขายดี ได้แก่ มะพร้าวน้าหอม
พันธุ์เตี้ย ไทรเกาหลี พะยูง ชะอม ปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้าส้มควันไม้ ร้านค้าสวัสดิการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมและผลผลิตจากศูนย์ ได้แก่ กระเป๋าสานผักกระจูด เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่ และผักผลไม้
ปลอดสารพิษ ในการนี้ ทรงติดตามการฟื้นฟูสภาพดินและหญ้าแฝก โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้น้อมนาพระราชดาริ
ปรับปรุงบารุงดิน จนได้รับการฟื้นฟู สามารถเพาะปลูกได้และให้ผลผลิตเป็นอย่างดี ส่วนกรมชลประทาน
ก่อสร้างอ่างเก็บน้า เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ ฯ รวมทั้งพื้นที่การเกษตรของ
ประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งในพื้นที่ศูนย์ ฯ มีความอุดมสมบูรณ์และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ และกรมวิชาการเกษตร ได้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร ไม้หายาก และไม้เศรษฐกิจ
เพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกร พร้อมจัดทาแปลงสาธิตการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดาเนินชีวิต
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารศูนย์แสดงสินค้าและจาหน่ายสินค้าของเกษตรกร
เพื่อเป็นสถานที่จาหน่ายและรองรับผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร
และสินค้าอื่น ๆ ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มหัตถกรรม จากจังหวัดต่าง ๆ นาสินค้ามาวางจาหน่าย
โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่คณะผู้ดาเนินงาน ทรงชื่นชมทุกหน่วยงานร่วมมือกันช่วยเหลือ
ประชาชน ทาให้งานต่าง ๆ สาเร็จด้วยดี สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม
ณ วังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์