วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565

 

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๔  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๔๙  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความสำเร็จทางการศึกษาที่บัณฑิตได้รับนั้น   เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อกูลให้แต่ละคนมีความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน   และในการดำเนินชีวิตต่อไปภายหน้า  การสร้างสรรค์ความสำเร็จดังกล่าว   นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ   ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมาแล้ว   ปัจจุบันความรู้ด้านเทคโนโลยียังเข้ามามีส่วนอย่างมาก   ทั้งในชีวิตประจำวันและในกิจการงานทุกอย่าง   เทคโนโลยีเหล่านี้แม้จะมีประโยชน์มากเพียงใด   แต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้เป็นสำคัญ  บัณฑิตจึงควรศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจชัดและเชี่ยวชาญชำนาญ   เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   และบังเกิดประโยชน์สูงสุด   ข้อสำคัญ
พึงระลึกไว้เสมอว่า   การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนั้น   ต้องมีคุณธรรมกำกับประคองทุกเมื่อ
จะได้ไม่เกิดเป็นโทษเสียหายแก่ผู้อื่นและสังคมส่วนรวม   หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติ   ก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานได้   ดังที่ตั้งใจมุ่งหมาย

เวลา  ๑๒.๑๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เวลา  ๑๕.๔๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหล่อพระเกศ พระมหาไวโรจนพุทธเจ้า ณ อารามจีนปากช่อง – เขาใหญ่
เป่าซานซื่อ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ  อิศรางกูร  ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทานศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี  ยิ่งเจริญ  ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว., ภ.ป.ร.๓,ว.ป.ร.๒
ณ ศาลาร้อยปี  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

 

 

/ อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี …

– ๒ –

 

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๓  มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๒๓.๕๕  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ไปยังท่าอากาศยาน กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นจังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี