วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๕  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้  เวลา ๐๗.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๗ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญ
ประจำปี ๒๕๖๗ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗  ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด) ในพื้นที่
จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ณ ฐานปฏิบัติการบ้านมะม่วง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดตราด และฐานปฏิบัติการนารายณ์สังหาร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี