วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง