วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๕  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๔๕   น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ณ  อาคารอเนกนิทัศน์  มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  เป็นวันที่  ๒

เวลา  ๑๘.๓๐    น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  เป็นวันที่  ๒

เวลา  ๑๔.๑๒  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย  ประทานพระวโรกาสให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๐๐  น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
บวงสรวงพระสยามเทวาธิราช  ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง