วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน ณ ซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงวัดไตรมิตรวิทยาราม พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการวัดไตรมิตรวิทยาราม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้า พระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธาน พระอุโบสถ ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทรงถวายผ้าไตร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงกราบ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ถวายของที่ระลึก
ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ณ ที่นั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการหอการค้าไทย – จีน และคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมังกรทองคาที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ม้าทองคาที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้แทนคณะการแสดงเอ็งกอจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการแสดงเอ็งกอ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” และทอดพระเนตรการแสดงแสงสีเสียงและวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี
สดุดีมหาจักรีวงศ์” ในอุโมงค์แอลอีดี
จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์) ทรงกราบ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการ “เกริกฟ้า ก้องไกร ประชาไทย ร่มเย็น” จากนั้น พระราชทานพระบรม ราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย มังกรทองคาที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกท้อคู่ทองคาที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
เสร็จแล้ว ทรงพระดาเนินไปตามถนนเยาวราช ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนที่มา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจานวนมาก และเสด็จพระราชดาเนินไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า จากนั้น ทรงพระดาเนินตามเส้นทางถนนเสือป่า ถนนเจริญกรุง ไปยังวัดมังกรกมลาวาส
/ครั้นเสด็จเข้า…
– ๒ –
ครั้นเสด็จเข้าภายในพระอุโบสถวัดมังกรกมลาวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระศรีอริยเมตไตรย (พระสังกัจจายน์) ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปยังที่ประดิษฐานพระประธาน
อุโบสถ ๓ องค์ ได้แก่ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานอุโบสถ ๓ องค์ ทรงกราบ แล้ว
ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์จีนนิกายเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคล จบ พระมหาคณาจารย์จีน ธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น และพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส เฝ้า ถวายของที่ระลึก และถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น เสด็จพระราชดาเนิน ไปยังวิหารเทพเจ้าประจาวัด ที่ประดิษฐานเทพเจ้าไภษัชราชา เทวะแพทย์ฮูโต๋ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาชีวิต (ไท่ส่วยเอี๊ย) และเทพเจ้าโชคลาภ ได้แก่ ไท่ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ฮั่วท้อเซียงซือ เทวแพทย์ พระราชาซิ่งล้ง โอสถราชา ไฉ่ซิ่งเอี๊ย เทพโชคลาภ เทพเจ้าปึงเถ่ากง และเทพมาตาปึงเถ่าม่า ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาเทพเจ้าประจาวัด ทรงกราบ เสด็จพระราชดาเนินไปยังวิหารพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ท้ายที่นั่งบูชาพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ทรงกราบ เสด็จพระราชดาเนินไปยังวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์แห่งความกรุณา) ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทรงกราบ เสด็จพระราชดาเนินไปยังวิหารปฐมบูรพาจารย์ (สกเห็งโจวซือ) ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาปฐมบูรพาจารย์ (สกเห็งโจวซือ) ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังวิหารสังฆปริณายกองค์ที่หกแห่งจีนนิกายณาน ประเทศจีน สมัยราชวงศ์ถัง (ฮุยเล้งโจวซือ) ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาสังฆปริณายกองค์ที่หกแห่งจีน นิกายณาน ประเทศจีน สมัยราชวงศ์ถัง (ฮุยเล้งโจวซือ) ทรงกราบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางแมรี โจ เอ. แบร์นาร์โด-อารากน (Mrs.Mary Jo A. Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตาแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลาปาง ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอห้างฉัตร และหอประชุมที่ว่าการอาเภอเสริมงาน จังหวัดลาปาง
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลาพูน ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
/ในวันเดียวกันนี้ …
– ๓ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอระแงะ และหอประชุมที่ว่าการอาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส