วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ออกจากวังศุโขทัย ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรง
ประจำพระองค์ ฯ ครบรอบปีที่ ๒๒ และทรงตรวจเยี่ยมหน่วยกองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์
ประจำปี ๒๕๖๕ (เป็นกรณีพิเศษ) ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ฯ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน
พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “จิตติมาวิริยวัฒน์”
ณ โรงเรียนบ้านขาวัว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมด้วยรักและห่วงใย
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ประกอบด้วย ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน โรงเรียนบ้านหนองแซง โรงเรียนบ้านดงดารา โรงเรียนบ้านนาชุมแสง โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โดยทุกโรงเรียนได้ดำเนินงานตามพระราชดำริ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตร
กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ การทอเสื่อ การทอผ้า การสานสวิง กิจกรรมสหกรณ์ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาทิ การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพร จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอาคารปฐมวัย ทอดพระเนตรกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง เกลือมหัศจรรย์ โรงเรียนบ้านขาวัว ก่อตั้งโดยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานสังกะสี เพื่อนำไปมุงหลังคาอาคารเรียน ทำให้การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๕๖ คน
เวลา ๑๓.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะองค์พระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
/ในวันเดียวกันนั้น …

– ๒ –

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำข่า
และทอดพระเนตรการแสดงผลงานของเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ทั้ง ๒๐ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำข่า อำเภอพนัสนิคม จังหวัดสกลนคร
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำข่า เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่ออบรมเกษตรกร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส การสร้างอาชีพของคนในชุมชน เพื่อยกระดับเกษตรกรให้สามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมภายในศูนย์ ฯ ได้แก่ การทำผ้าย้อมคราม สาธิตกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมคราม เช่น เสื้อ ผ้าถุง และกระเป๋า การแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น กล้วยฝอยน้ำพริกเผา กล้วยผง และกล้วยฉาบ โครงการโรงสีข้าวพระราชทาน ได้รับพระราชทานเครื่องสีข้าวพระราชทาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บริการสีข้าวแก่สมาชิก คนในชุมชน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง และกิจกรรมสถาบันการเงินชุมชนตำบลไร่ เพื่อรับฝากและถอนเงินของสมาชิก ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย โดยมีสมาชิกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตโดยกรรมวิธีเกษตรอินทรีย์มาจัดแสดง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร