วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเดชา ภู่ละออ
นำ เกษตรกรกลุ่มพัฒนาไม้ผล อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายผลไม้และผลผลิตแปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มพัฒนาไม้ผลดังกล่าว
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า” ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรอง
ที่ประทับ เขื่อนรัชชประภา อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เขื่อนรัชชประภา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งมีนักเรียน ๒๐๒ คน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการสอบโอเน็ต และเอ็นทีวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษคะแนนยังต่ำกว่าระดับประเทศ จึงจัดการเรียนการสอนเสริมหลังเลิกเรียน ด้านโครงการพัฒนาอาชีพ มีวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน มาสอนการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์เบื้องต้น การผูกผ้าและระบายผ้าสำหรับจัดโต๊ะ การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น และงานบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น ด้านกิจกรรมอาหารกลางวัน มีการนำผลผลิตที่ปลูกมาแปรรูป เช่น น้ำพริกเห็ดนางฟ้า เค้กกล้วยหอมนึ่ง กะหรี่ปั๊บ
ไส้หม่อน และไข่เค็มสมุนไพรรสต้มยำ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกพืชผักและผลไม้หลายชนิดรอบโรงเรียน และเลี้ยงไก่ ปลาดุก ปลานิล ผลผลิตที่ได้เพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวัน และส่วนที่เหลือนำไปจำหน่ายให้แก่ชุมชน ด้านกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกลุ่มเครือข่ายหมอพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอละแม มาสอนทำลูกประคบสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร และน้ำมันเขียว จากวัตถุดิบในชุมชน เพื่อให้นำไปประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้จัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร สร้างถังพักน้ำ ขุดขยายสระเก็บน้ำในโรงเรียน และทำระบบประปาภูเขา เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และมีผู้ป่วยขอเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๗ ราย ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด โดยจัดทำห้องสมุดในสวน เพื่อกระตุ้นการอ่าน ซึ่งได้ผลดี มีนักเรียนมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ๙๐ เปอร์เซ็นต์

/ ในวันเดียวกันนั้น …

– ๒ –

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๒.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เปิดสอนตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๐๓ คน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านโครงการฝึกอาชีพท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้านมาสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว และผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม เพื่อนำความรู้
ไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง และสุกรพันธุ์พื้นเมือง และสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร สนับสนุนพันธุ์ปลาดุกอุยเทศ ปลานิล พร้อมอาหารสัตว์ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง รวมทั้งด้านโภชนาการ และการสาธิตการแปรรูป ด้านกิจกรรมสหกรณ์ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง มีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในการใช้จ่าย และนำความรู้กลับไปใช้ในครัวเรือน ทำให้ได้รับรางวัลที่ ๑ ในการประกวดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีผลการจัดทำกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จากจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการสอนเสริมด้านวิชาการและภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียน และจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก และโรคระบบทางเดินหายใจ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร