วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๓.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดิน
มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านกุงศรี ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในการนี้ ทอดพระเนตรรูปแบบการปลูกต้นไม้เสริมสภาพป่าในพื้นที่โครงการ ฯ โรงเรือนเพาะชำ
งานขยายพันธุ์กล้าไม้ จากนั้น ทอดพระเนตรเรือนรวมใจไทโส้ สำหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม
และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่าไทโส้ ซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตร
สิ่งของในพิพิธภัณฑ์รวมใจไทโส้ และการแสดงรำโส้ทั่งบั้ง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสกับราษฎรกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของโครงการ ฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป