วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
– พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๒ นา คณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน รายได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น “พระเทพรักษา” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลโท ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นา นายวราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดรายการ “เปลี่ยนหน้า…ท้าโชว์ ซิง ยัวร์ เฟซ ออฟ ซีซั่น โฟร์” (Sing Your Face Off season 4) สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ
– นายอภิชัย จันทรเสน นา นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท ทีโอเอ
จากัด และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสิรินธร
– รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นา คณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานวิ่ง “เนิร์สเซส รัน ฟอร์ เฮลท์ ๒๐๑๘” (Nurses Run for Health 2018) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ และครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
– นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอานวยศิลป์ นา คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๙.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฺฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราช วโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
/ มาตรฐาน …
-๒-
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ นา นักเรียน และคณาจารย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนออกเดินทาง
ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจาปี ๒๕๖๒ ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฺฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
นา นายภูริต บวรชุติชัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๗
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขานวัตกรรมการแพทย์ (Healthcare Innovation)
จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford) สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๕.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “ศูนย์นวัตกรรม”
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ณ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้มีความเจริญยั่งยืน ด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ บัณฑิตทั้งหลายจึงควรจะได้ร่วมมือ
ร่วมความคิดกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑
อดีตประธานองคมนตรี ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร