วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๐๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

–  นางชลิดา  อนันตรัมพร  ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

–  นายพรชัย  เวสสธาดา  นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ นำ คณะกรรมการ

จัดงานแสดงดนตรีการกุศล “เดอะ ซีซั่นส์” (The Seasons) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงดนตรีการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายรายงานการดำเนินงานของสโมสร ฯ ประจำปี ๒๕๖๒

–  นายวิวัฒน์  ชูศรีจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นำ คณะผู้บริหาร

และครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียน

มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ครูที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท

กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย   ต่อจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิต  วัฒนสินธุ์  ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์

มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ศุภจิตรา  ชัชวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์

มูลนิธิอานันทมหิดล นำ นายภคิน  อัศวภาณุวัฒน์  ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์

เชิงธรณีวิทยา (Department of Geological Sciences) ณ มหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida)

สหรัฐอเมริกา

เวลา  ๑๐.๑๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน

และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย