วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตาหนัก จักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ เพื่อการนาไป ใช้ประโยชน์ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม
การลงพระนามและลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
จะเป็นการเปิดมิติใหม่ของความมั่นคงทางยาของประเทศไทย นอกจากนั้น ยังแสดงถึงการนาองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทาให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ และก้าวไปสู่การแข่งขัน ในระดับเวทีโลกต่อไป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพและกาลังคนของประเทศตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
เวลา ๑๑.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๐.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียน
ศรีดอนไชยวิทยา หอประชุมวัดหนองแรด อาเภอเทิง และหอประชุมที่ว่าการอาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอดอกคาใต้ และหอประชุมที่ว่าการอาเภอจุน จังหวัดพะเยา
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ตาบลลาดหญ้า อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยกองพลทหารราบที่ ๙ ได้ดาเนินโครงการทหารพันธุ์ดี
มาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๒ ใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กองพันทหารช่างที่ ๙ และกรมสนับสนุนกองพล
ทหารราบที่ ๙ รวม ๒๕๙ ไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสนับสนุนในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ในพื้นที่ภาคตะวันตก สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในทุกพื้นที่
ของประเทศไทย รวมทั้ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมแก่กาลังพล และครอบครัว ตลอดจนประชาชน สาหรับพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ มีพื้นที่ดาเนินโครงการ ฯ ๖๐ ไร่
/แบ่งเป็น…..
– ๒ –
แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ๔๐ ไร่ และแหล่งน้า ๒๐ ไร่ มีการดาเนินการที่สาคัญ อาทิ จัดทาแปลงฝึกฝีมือ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และแปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ พื้นที่ ๒๔ ไร่ เช่น ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร มะเขือขาวกรอบ กระเจี๊ยบเขียว และถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ ส่วนโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน
พื้นที่ ๑๕ ไร่ เช่น มะม่วงมหาชนก มะม่วงน้าดอกไม้ มะม่วงมันเมืองสิงห์ และมะขามกระดาน รวมถึง
“เพาะเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา” นอกจากนี้ ได้นาเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้รับมอบ
จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย มาเพาะก่อนนาไปปลูกลงแปลงเกษตร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยก่อนหน้านี้ ได้ปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ เพื่อปรับปรุงดิน โดยกาลังพลที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้เรียนรู้วิธีการ
เพาะกล้าพันธุ์พืชผัก การเตรียมดิน การดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิต และการรักษาเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามผลการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพันทหาร
ช่างที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ตาบลลาดหญ้า อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่ทาการเกษตรและปศุสัตว์ รวม ๑๓๙ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ๔๘ ไร่ ปศุสัตว์ ๗๐ ไร่ และแหล่งน้า ๒๑ ไร่ กิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ แปลงฝึกฝีมือผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ และปศุสัตว์ ซึ่งสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ เป็ดพันธุ์กากีแคมเบล ไก่พันธุ์กระดูกดา โค และปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา โดยกรมปศุสัตว์ ได้น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายเป็ดพันธุ์บาบารี่ เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๙ โอกาสนี้ ทอดพระเนตร
แปลงผักที่ได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ คอกไก่กระดูกดา และโรงปลูกผักปลอดภัย จากนั้น พระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่คณะทางานโครงการทหารพันธุ์ดี สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนศรีนครินทร์ อาเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร