วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นา นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
– ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
– ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย
– ทุนการศึกษานามพระราชทาน “ลุ่มน้าโขงพิจัย” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– ทุนการศึกษาพระราชทาน “ทุนเล่าเรียนหลวง” ระดับปริญญาเอก
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พร้อมด้วยข้าราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย นา พระมหาขวัญชัย อคฺคชโย
เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ (วัดน้าตก) ตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะบุคคล ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นา คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายดีวีดีบันทึกการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๘๐ ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์ และหนังสือชุด “๘๒ ปี สุนทราภรณ์ อนุสรณ์ฝากไว้” เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาด ต่าง ๆ) สาหรับจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์สาหรับห้องพักผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
/๒. นางอัจฉรา …
– ๒ –
๒. นางอัจฉรา วงศ์โสธร นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี วาระปี ๒๕๖๓ และคณะ เฝ้าทูลละออง พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเดินวิ่งการกุศล สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาด ต่าง ๆ) เพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยปรกติ เป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้าใจต้านภัยเอดส์ นา คณะอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางศรินทิพย์ เหล่าวรวิทย์ และนางฉวีวรรณ ไทยบุญรอด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหาร ๓ มื้อ และค่าอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จังหวัดลาพูน
– นางสาวสุพร วงค์ชมภู ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายนโยบายและกฎหมาย องค์การข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สานักงานใหญ่ ณ เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายรัฐฐา วัธนะชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอาร์เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
และคณะผู้บริหารโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงพระสุหร่าย
และทรงเจิม สาหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนดังกล่าว