วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธร
มูลนิธิสิรินธร จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาพยาบาล (คิลานเภสัช) การศึกษาอบรม วิชาพยาบาล การส่งเสริมพระพุทธศาสนา การก่อสร้างและบูรณะโรงพยาบาล รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ มูลนิธิดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วยกรรมการฝ่ายบรรพชิต ธรรมยุต และกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ภายใต้พระชฎาล้อมกรอบด้วยแถบผ้าด้านล่างที่มีข้อความว่า “มูลนิธิสิรินธร” เป็นเครื่องหมายของมูลนิธิ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นางต้องจิตร หล่อวินิจนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด นำ นักเรียนทุนโครงการ
นักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี เพื่อไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา เฝ้า รับประทานทุนดังกล่าว
ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โออีจี และนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย