วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย
ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อรับทุนการศึกษา นำ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัย
ซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน
สาธารณรัฐเกาหลี และนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ
สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา และในโอกาสนี้
ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๓.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เสด็จไป
ในการออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ ๓๓ และทรงเปิด
นิทรรศการศิลปกรรม ฯ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร