วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
เรื่อง อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต : Healthy Diet for Life ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๑๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปิดงาน “ในดวงใจนิรันดร์ (Still On My Mind)” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงร่วมกิจกรรมภายในโครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล และทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ฯ
ณ โครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์