วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๓๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๙.๓๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เฮงเค็ลไทย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ ในระดับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัญหาที่พบคือ นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีสัญชาติ โรงเรียนจึงเร่งพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุมชนและโรงเรียน
ทางกรมชลประทานได้วางแนวทางไว้ว่าจะปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำ สร้างถังกักเก็บน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ
ให้มีเพียงพอและทั่วถึง กิจกรรมเด่นที่โรงเรียนเริ่มดำเนินการคือ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สเตมศึกษา
(STEM) ส่วนผลผลิตทางการเกษตรมีเพียงพอสำหรับประกอบอาหารกลางวัน
ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ
ตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง บ้านพุหว้า ตำบลวังกระแจะ โรงเรียนแห่งนี้
ได้สานต่อและพัฒนาโครงการตามพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ปัจจุบันประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่สามารถพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรให้เป็น ๑ ใน ๕ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจากทั่วประเทศ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลสู่ชุมชนได้ผลดีเยี่ยม ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากครูและนักเรียนช่วยกันคิด ช่วยกันลงมือทำตามแนวพระราชดำริ ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่ดี รู้จักแก้ปัญหาปรับพื้นที่แปลงเกษตรเชิงเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักวางแผนการเพาะปลูก ทำให้มีพืชผักเพียงพอสำหรับการบริโภคตลอดทั้งปี ผลสำเร็จที่เด่นชัดอีกกิจกรรมคือ สหกรณ์โรงเรียน นักเรียนได้ฝึกทักษะการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ฝึกทำบัญชีโรงเรียน และฝึกจดบันทึกการประชุม
อยู่เสมอ ทำให้ปีการศึกษาที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตาม
การดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคาร ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเปิดสอนชั้นเด็กเล็กและประถมศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน
๒๒๘ คน กิจกรรมเด่นที่โรงเรียนเริ่มดำเนินการเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาคือ สอนให้นักเรียนเรียนรู้ขั้นตอนการทำนา โดยมีผู้ปกครองและปราชญ์ชาวบ้านช่วยสอน หลังฤดูทำนานักเรียนจะได้เรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดิน เตรียมดิน
ปลูกพืชผักต่าง ๆ ตามหลักการทำเกษตรแบบผสมผสาน

/ ต่อจากนั้น…

– ๒ –

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ
ตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒ บ้านตีนตก ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
ซึ่งตั้งอยู่เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ สภาพพื้นที่ทุรกันดาร มีเทือกเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารพระราชทานหลังเก่าที่ทรุดโทรม
ให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม อีกทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่าง ๆ
ให้แก่เด็กนักเรียนด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จไปยังกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม
และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันนี้ เวลา ๐๓.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร