วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมาก เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งการรับรอง
ความรู้ความสามารถของแต่ละคน ในฐานะที่ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน
ความสำเร็จทั้งนี้ ส่วนหนึ่งย่อมมาจากตัวบัณฑิตเอง ที่มีความอุตสาหะพากเพียรในการเล่าเรียนมาโดยตลอด
แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กัน มาจากบุคคลรอบข้าง เช่นผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ ที่คอยประคับประคอง
เกื้อกูล สนับสนุนส่งเสริมบัณฑิตในทุก ๆ ด้าน บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอุปการะอย่างสูง ควรที่บัณฑิตจะได้
สำนึกระลึกถึงและตอบแทนคุณ ด้วยการดูแลสงเคราะห์ท่านตามควรแก่ฐานะ ตลอดจนดำเนินชีวิตและประกอบ
กิจการงานในทางที่ดีที่สุจริต โดยนำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมจากการศึกษาเล่าเรียนมาใช้
ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สร้างสรรค์อย่างเต็มที่ การตอบแทนคุณด้วยวิธีนี้ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทำได้
ทันที ไม่ต้องรอวาระรอโอกาสแต่ประการใด ทั้งยังจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ความดีความเจริญบังเกิดเพิ่มพูนขึ้น
และแผ่กว้างไปไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วย
เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม