วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะกรรมการร้านการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ และเงินร่วมสมทบค่าใช้จ่ายการติดตั้งไฟฟ้า
ประดับในงานกาชาด เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ
นายอรรณพ พรประภา ประธานบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
– นางวิจิตรา สุขะมงคล ประธานกรรมการบริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด และบริษัทในเครือ
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อบำรุง
สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช และโดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
– นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นำ ครอบครัวตั้งทวีวัฒนกุล ครอบครัวบัญชาวัฒนะ
และครอบครัวชลพินทุ ซึ่งเป็นกรรมการของมูลนิธิกองอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ
ผู้บริหารบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุง
สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา ใช้ในการเรียนการสอนฝึกวิชาชีพ
ด้านการทำอาหาร และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ นำ พลเรือเอก วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี ประธานมูลนิธิสวิง – อนงค์ วงษ์ดนตรี อุปถัมภ์ ๒ วัดวงษ์ลาภาราม
และคณะ เฝ้า ทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
“กอล์ฟสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์” ของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางศรินทร์ จิตรบวรวงศ์ ผู้จัดการบริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นางพรรณศรี ภัทรหลาบเลิศบุญ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒน

/- นางสาวสมทรง …..
– ๒ –

– นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์ รองประธานฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.)
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก วีระพล เรี่ยมทอง ประธานที่ปรึกษาบริษัท บุญสร้าง ๔๕๖ จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกวดพระเครื่องไทยชิงถ้วยพระราชทาน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายธนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยใหญ่บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ต“รวมพี่น้อง ร้องเพลงพ่อ”
จากสถานีวิทยุ อสมท FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้
นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงลูกทุ่ง-ประพันธ์) ประจำปี ๒๕๔๒
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน “รางวัลเกียรติยศพระราชทานลูกทุ่งมหานคร” ประจำปี ๒๕๕๙
– – พันเอก วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นำ คณะผู้บริหารบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำมันปาล์ม เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ รองศาสตราจารย์
ธิดา นิงสานนท์ ประธานมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
– นางบุญหนา บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ประธานกลุ่มโรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย
เสื้อสีฟ้าตราสัญลักษณ์กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชฺอัธยาศัย และเงิน บริจาคจากการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดมณีสถิตกปิฏาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– นางสาวจิระภา คงมณี และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร นำ คณะกรรมการ จัดการแข่งขันประกวดวาดภาพเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง “สุโขทัยและเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาดผลงานของเยาวชนที่ชนะเลิศ โอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ และผู้สนับสนุน
การประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุล ประธานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการแห่ง
ราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการประชุม
เนื่องในวันสหวิทยาการ ประจำปี ๒๕๕๘ และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายสหวิทยาการ ฯ
/- รองศาสตราจารย์ …..
๓ –

– รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และคณะจากชมรมกอล์ฟราชมงคล องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๕.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำ ข้าราชการและเกษตรกร
จังหวัดปราจีนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี
– นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ คณะกรรมการคุรุสภา และกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส”
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไป มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนางรอง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์