วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการ มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา ครูอาวุโส ประจาปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ กับเงินช่วยเหลือ และครูอาวุโส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัส ความว่า งานของครูนั้น ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดี และความสามารถทุก ๆ ด้าน แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดารงตนเป็นคนดี มีอาชีพเป็นหลักฐาน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะเหตุ ที่งานของครูเป็นงานที่หนักและเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ ผู้เป็นครูจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ที่แน่วแน่ ด้วยความพากเพียรอดทน และด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูง ทั้งต้องสารวมระวังตนในเรื่อง ความประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการที่ไม่สมควรแก่ฐานะและเกียรติภูมิ ของครู ผู้เป็นครูอาวุโส จัดได้ว่าเป็นแบบฉบับของความเป็นครูแท้ เพราะแต่ละท่านได้ทาหน้าที่ของครู มาโดยครบถ้วน ด้วยความอุตสาหะเสียสละและเหนื่อยยาก เพื่อความสุขความเจริญของศิษย์ โดยไม่คิดถึงผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน นอกจากความอิ่มใจและเกียรติของครู
เวลา ๑๗.๐๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ ๑๙ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หัวข้อ “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” และทรงเปิดนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จ ไปทรงติดตามความคืบหน้าโครงการบูรณะเจดีย์ และโครงการวาดภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถ ณ วัดจันทร์ อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่