วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า คนเราแต่ละคน ย่อมมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไป ตามสถานะ ความฉลาดสามารถ และโอกาสที่
ได้รับ ผู้ที่มีโอกาสดี ได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสูงขึ้น ก็ควรต้องมีภาระหน้าที่
ที่จะประกอบกิจการงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์มากขึ้น พูดถึงประโยชน์แล้ว ก็มีอยู่สองอย่าง ได้แก่
ประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวม การทำงานทุกอย่าง จะมุ่งกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนใดส่วนหนึ่งมิได้
หากต้องให้อำนวยประโยชน์ทั้งสองส่วน จึงจะบังเกิดผลเป็นความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืน บัณฑิต
ทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคมีโอกาสดีกว่าผู้อื่นอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยได้รับการศึกษาอบรมจนมีความรู้และ
คุณสมบัติพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักในภาระหน้าที่ของตน
แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์พร้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้า
และความผาสุกมั่นคง ทั้งของแต่ละบุคคลและของสังคมประเทศชาติ