วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๖.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน
บ้านนามั่ง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เสร็จแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนอาโอยาม่า ๒ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน
ที่ ๒๓ กองพลบินที่ ๒ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไป
ทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ซึ่งโปรดให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในโอกาสนี้ ทรงมีพระวินิจฉัยในการหาแนวทางรักษาคนไข้ จำนวน ๘
คน ร่วมกับคณะแพทย์ ซึ่งป่วยเป็นโรค SLE หรือแพ้ภูมิตัวเอง โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจรั่ว
โรคมะเร็งเต้านม เหงื่อออกเป็นเลือด โรคลมชัก โรคซึมเศร้า และเท้าผิดปกติจากการประสบอุบัติเหตุ
โดยโปรดให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการนี้ ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สร้างความปลาบปลื้มใจ
แก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. ซึ่งประกอบด้วย แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสายสนับสนุน
ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งคณะ
สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มาตรวจรักษาป้องกันโรคและแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง สำหรับวันนี้
มีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และด้านทันตกรรม ๒๕๐ คน โรคที่พบมากคือ โรคระบบกล้ามเนื้อและ
ระบบทางเดินอาหาร จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎร พร้อมทั้งพระราชทานชุดของเล่น สมุดวาดภาพระบายสี และ
กระปุกออมสิน แก่เด็กที่ผู้ปกครองนำมาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึก
แก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เครื่องหมาย
พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร อนึ่ง สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยแพทย์
พอ.สว. ลำดับที่ ๘ เมื่อปี ๒๕๑๒