วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงวิจิตรา
ดิษยะศริน ต.จ.,จ.ม.,บ.ช. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ เสด็จในการนี้ด้วย
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ค่ายพ่อขุนผาเมือง และทอดพระเนตรพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๕ ให้เป็น
หอโบราณคดี ฯ ภายในจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัด ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหินทวาราวดี ขอม สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่นสำนึกรักบ้านเกิด และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยัง
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร