วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา ๑๘.๒๕ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวีเจซสลัฟ เกรเปิล (Mr.Vitezslav Grepl) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางเรนาตา เกรโปลวา (Mrs. Renata Greplov?) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๐๗.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๙.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ หัวข้อ “อินโนเวชั่น แอนด์ เอฟฟิเชนซี เอ็กเซลเลนซ์ ฟอร์ อาวร์ เอเนอจี ฟิวเจอร์” (Innovation and Efficiency Excellence for our Energy Future) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน ๙ ปี พระบารมีปกฟ้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา มหาราชาภูมิพล และพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ