วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะนักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัย และปฏิบัติงานติดตาม
การทำงานของเครื่องคอนเทนเนอร์ฉนวนช้างแวน ซึ่งติดตั้งบนเรือตัดน้ำแข็ง “เสวี่ย หลง” (Xue Long)
ที่ใช้เดินทางไปทวีปแอนตาร์กติก ประจำปี ๒๕๖๑ และผู้สนับสนุน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานพร เพื่อความเป็นสิริมงคล
เวลา ๑๕.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พันเอก สมศักดิ์ บำรุงศิลป์ และคณะศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง
รุ่นที่ ๑๑๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และในโอกาสนี้ พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำ ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการ
บริหารมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– นางอัมพาพันธุ์ เจียรวนนท์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษา
เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– นางภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสาววงเดือน อมรวรรัตน์
และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๘๑๒ ๓๘๘๑๑ ๓๘๘๑๒ ๓๘๘๑๓ และ ๔๕๒๒๙ รวม ๕ แปลง เนื้อที่รวม จำนวน ๑ งาน ๑๗ ตารางวา แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
/- นายรอยล…..

– ๒ –

– นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ นางสาววัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์ และคณะกรรมการจัดงาน
แสดงใหญ่ประจำปี ครั้งที่ ๑๐ “เดอะ ไนน์ ฮาร์โมนี่” (The 9 Harmonies) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายอภิชัย จันทรเสน นำ นายพรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องปรับอากาศ
เพื่อติดตั้ง ณ อาคารฝึกอบรมของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เครื่องฟอกอากาศ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือหลักสูตรไวโอลิน
สำหรับเด็ก (Junior Violin Course) เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้
นางภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายแพทย์ประเสริฐ และนางพิจิตรา เฮงสกุล พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาสจัดงานครบ ๕๐ ปี ของการแต่งงาน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๒. นางประวรา เอครพานิช นายกสมาคมรักแม่ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการประกวดแต่งเพลง ร้องเพลง รักแม่ และจำหน่าย
บัตรรักแม่ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์
“เทอร์โมมิกเซอร์” (THERMOMIXER) สำหรับสกัด “ดีเอ็นเอ” (DNA) เซลล์มะเร็ง แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และในโอกาสนี้ ทีมชนะเลิศการประกวดแต่งเพลง ร้องเพลง รักแม่
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– พลเอก โสภณ สงวนวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ครั้งที่ ๙ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ สมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางนันทิยา อินทรลิบ กรรมการผู้จัดการบริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จำกัด นำ คณะกรรมการจัดงาน “บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ กาลา ดินเนอร์ ๒๐๑๘”
(Bangkok Chefs Charity Gala Dinner 2018) และเชฟจากโรงแรมต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพ ฯ และสำหรับใช้ในการจัดสร้างโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน “บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ ๒” บ้านแม่ขอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสนี้ เชฟที่เข้าร่วมในการจัดงาน ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกด้วย
/- นางสุวดี…..
– ๓ –

– นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานกรรมการบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด นำ คณะผู้บริหาร บริษัท ฯ และคณะกรรมการโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และบรรณารักษ์ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย “สมุดบันทึกรักการอ่าน เพื่อออมทรัพย์ทางปัญญา” สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในมูลนิธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
– นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) นำ คณะผู้บริหาร สมาคม ฯ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงาน ผลการดำเนินงาน
– นางสาวสุพร วงค์ชมภู และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายกอบชัย ซอโสตถิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ และคณะ นำ ผู้บริหาร
และนักเรียนจากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประเภท “ดีเด่น” และ “ดี” ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล และในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานศึกษา ฯ เข้ารับพระราชทานรางวัลด้วย
เวลา ๑๖.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางพรธิตา จุฑาพรรณชาติ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะประชาชนชาวอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมผลไม้ปลอดสารพิษ
และผลิตภัณฑ์โอท็อป
๒. คณะนักธุรกิจรายเล็ก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๓. คณะศิษย์วัดเขาใหญ่ญาณสัมปัณโณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๔. คณะศิษย์วัดธรรมสถิตย์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๕. คณะบริษัท เวิร์ลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/๖. คณะบริษัท…..

– ๔ –

๖. คณะบริษัท แอมวิช ยูนิเทค จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ
๗. คณะประชาชนชาวอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๘. คณะข้าราชการบำนาญและครู สำนักงานเขตการศึกษา ๓ อำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานกองทุน ฯ และคณะ นำ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี ๒๕๕๙
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ และศาสตราจารย์
วิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ จิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ
นางสาวลลิล ก่อวุฒิกุลรังสี ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๐
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายอากาศและอวกาศ (Air & Space Law)
ณ มหาวิทยาลัยแมคกิลล์ (McGill University) ประเทศแคนาดา และระดับปริญญาเอก
สาขาวิชากฎหมายอากาศและอวกาศ (Air & Space Law) ณ มหาวิทยาลัยไลเดน (Leiden University) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล
รายงานผลการศึกษา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงฝึกซ้อมดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อยชมรมดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร