วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงตรวจเยี่ยมในการออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วย
และทำหมันสุนัขของประชาชน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๓
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน และสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ในแต่ละปีประชาชนเสียชีวิตเพราะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก พระองค์จึงทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า” โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อเรบีส์ (Rabies) ที่ติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว โค กระบือ หมู กระต่าย หนู เป็นต้น
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในบุษบกพระมหาเจดีย์มงคลพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนป่าแขมวิทยา อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระประธานประจำพระอุโบสถวัดศรีเมืองมาง และทรงประเคนสิ่งของพระราชทานสำหรับโรงเรียน ฯ จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ๙ แห่ง ที่มีการจัดการศึกษาภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ด้วยการเสริมสร้างสุขภาพของสามเณรนักเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ
และจริยธรรม ด้านอาชีพ ด้านอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทย ตลอดจนขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน และพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ โดยที่ผ่านมาโรงเรียน
ห้วยข้าวก่ำวิทยา จังหวัดพะเยา เป็น ๑ ใน ๙ โรงเรียนในกลุ่ม ฯ ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร โรงเรียนป่าแขมวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๖ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีสามเณรนักเรียน ๓๔ รูป ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผลการทดสอบโอเน็ต ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา และผลสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา บีเน็ต
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่ ๑ ของจังหวัด และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีสามเณรนักเรียนสอบแข่งขัน
ได้เป็นอันดับที่ ๑ เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ ๖ ในภาคเหนือ เพื่อสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการส่งเสริมอาชีพของสามเณร นักเรียน อาทิ
การต่อตาว่านไผ่กวนอิม ซึ่งนิยมปลูกในแถบอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
/และนำมาเพิ่มมูลค่า…..

– ๒ –

และนำมาเพิ่มมูลค่าเป็นไม้ประดับ การทำกะลามะพร้าวเพื่อสุขภาพ โครงการช่างสิบหมู่ ได้แก่ การตอก
ลายผ้าและกระดาษสา การทำโคมไฟล้านนา เป็นต้น ในการนี้ ทอดพระเนตรโครงการสะเต็มศึกษา
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการบูรณาการระหว่างสะเต็มศึกษากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาทิ การปลูกพืชผักสมุนไพรแบบพอเพียง โครงงานวิทยาศาสตร์ การสาธิตการใช้มิวอาย โดยใช้ประกบ
กับโทรศัพท์ โดยสามารถถ่ายภาพได้ทันที และสามารถใช้แทนกล้องจุลทรรศน์ได้ กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ การให้บริการห้องสมุด และส่งเสริมการอ่าน สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ พระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน