วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๖.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงดำนา ณ แปลงนาสาธิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ นำ นักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัย
และปฏิบัติงาน ในบริเวณทะเลชายฝั่งหมู่เกาะสวาลบาร์ดของมหาสมุทรอาร์กติก ราชอาณาจักรนอร์เวย์
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานธงชาติไทย กับธงประดับอักษร
พระนามาภิไธย “ส.ธ”
เวลา ๑๕.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นาคหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปสมบทในพรรษานี้
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
– นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำ คณะกรรมการจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเทียนพรรษา เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา
ในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๖๕ กลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ