วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๒๒ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ณ อาคารชุมพร เขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ
เขตบางกอกใหญ่ เป็นวันที่ ๑