วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคาร “สิริวรปัญญา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๐.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนิน ไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๕.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดนิทรรศการถาวร ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคล
บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เดินทางถึงยังพระลานพระราชวังดุสิต ได้วางพวงมาลัยและ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระนากสวาดิเรือนแก้ว จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ ๑๙๙ รูป สวดมาติกา จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ ทอดผ้าไตร ที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า ๑๐ รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ ๑๙๙ รูป พระสงฆ์ ๑๙๙ รูปสดับปกรณ์ ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๙๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพร ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด สวดมนต์พร้อมกัน จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จนครบ ๑๙๙ รูป ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์ เดินออกจากพลับพลาพิธี ไปยัง

/ รถยนต์ประเทียบ…

-๒-

รถยนต์ประเทียบ ขึ้นรถยนต์ประเทียบ แล้วเดินทางกลับ จากนั้น พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข กราบราบ
พระนากสวาดิเรือนแก้ว ที่โต๊ะหมู่บูชา นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ อัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้ว ขึ้นพระราชยาน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้ร่วมในพิธียืนประนมมือส่งพระนากสวาดิเรือนแก้ว พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เข้าริ้วขบวนอัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้ว และเดินนำขบวนอัญเชิญ พระราชยานอัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้ว ออกจากพลับพลาพิธีกลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
อนึ่ง เมื่อเวลา ๑๗.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้ว ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข ถึงยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ขึ้นไปยัง ห้องพระ ชั้น ๓ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูป และอัญเชิญ
พระนากสวาดิเรือนแก้ว ประดิษฐานบนพระราชยานไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เดินนำพระราชยานที่ประดิษฐานพระนากสวาดิเรือนแก้ว จากหน้าพระที่นั่ง อัมพรสถาน ไปยังหน้าประตูภูธรลีลาศ ซึ่งมีริ้วขบวนตั้งรออยู่ เมื่อพระราชยานถึงประตูภูธรลีลาศ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เข้าริ้วขบวนอัญเชิญพระนากสวาดิเรือนแก้ว ไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต