วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขัน กับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพ และงานกระจูด ในงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านไอร์โซ อำเภอจะแนะ และทอดพระเนตรแปลงโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เวลา ๑๗.๓๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในงานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล และทรงหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรก ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๑ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงนำ สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ไปเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฯ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา