วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นำ คณะกรรมการร้านกาชาดระทรวง
การคลัง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะผู้บริหารบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
ธนชาต จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวมีพร กองทอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นายสมลักษณ์ ชุติชัยศักดา ผู้บริหารกลุ่มอมรินทร์กระจายเสียง จังหวัดราชบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดีวีดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และดีวีดีดังกล่าว
๓. นายชุตินธร ปักเข็ม ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนรายได้จากการ
เติมน้ำมันทั่วประเทศไทย (ยกเว้นกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ คณะผู้บริหารบริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ ฯ คณะผู้บริหารบริษัท ไทรีเซนไทย จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารบริษัท ซีเอช รีไซเคิล จำกัด คณะผู้บริหาร
“กว่างตง เมดิคอล เทคโนโลยี คัมพะนี ลิมิเต็ด” (Guangdong medical Technology Co., Ltd.)
และนายมงคล เลิศเธียรดำรงค์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จัดโครงการ “ต่างกายใจ วิ่งไปด้วยกัน บางกอก อินคลูซีฟ รัน” (Bangkok Inclusive Run) เพื่อสมทบ
กองทุนมูลนิธิสถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
– พลตรีหญิง เบญจมาศ บุญรับพายัพ ประธานกรรมการมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/- นายยรรยง…..
– ๒ –

– นายยรรยง ประเทืองวงศ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปุ๋ยเคมี
เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายวิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นำ คณะผู้บริหารโรงเรียน ฯ และครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์อรอนงค์ นัยวิกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการ
แข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิพระดาบส
– คณะผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย ในการจัดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๐ นำ
เยาวชนที่ชนะการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
ในโอกาสนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๐๙.๓๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำ ข้าราชการ และนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระนอง พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรและ
การประมง กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายฟีลิป ครีแดลกา (Mr. Philippe Kridelka) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม
ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร และนางปัสกาล ฟาบร์ (Mrs. Pascale Fabre) ภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่
เวลา ๑๔.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. พลโท ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี เจ้ากรมการพลังงานทหาร และคณะ กรมการพลังงาน
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ เพื่อสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

/๒. นางไล้กิม…..
– ๓ –

๒. นางไล้กิม แซ่จัง และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นายครีสเตียน วิดมานน์ ประธานบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภายในงาน “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ เอ็กซ์โป ๒๐๑๖” (Thailand International Motor Expo 2016) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๔. นางภาวนา ตันตยานนท์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๘ เนื้อที่ ๑ งาน ๔๗ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ในประโยชน์ของมูลนิธิชัยพัฒนา
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ “๑๒ สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพ ฯ ๒๐๑๖ และ ๒๐๑๗” เพื่อสมทบทุนศูนย์สิริกิติ์ บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– นางณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟ “เอสเอ็มดี แฟมิลี่ กอล์ฟ ๒๐๑๗”(SMD Family GOLF 2017) ของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ เพื่อสมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล สิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสมพงษ์ นำศรีเจริญสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท จักรพรรดิซาวด์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันจักรพรรดิ์ซาวด์ แรลลี่
การกุศล ครั้งที่ ๑๗ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายฮิโรอากิ โคบายาชิ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
– นายประกายเพชร แหวนเกตุ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินปันผลที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สำนักงาน อัยการสูงสุด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

/- นายกัญจน์…..
– ๔ –

– นายกัญจน์ บุญญาธิการ นำ ครอบครัวพันธ์สุวรรณ และครอบครัวบุญญาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙ นำ คณะกรรมการโครงการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการประกวด ฯ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลด้วย
– นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยและอังกะลุงนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวด ดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เครื่องคู่ และวงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงาน ฯ ในโอกาสนี้ ผู้แทนวงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย
– พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวง
มหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำ ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๐ และประธานเครือข่ายองค์การพัฒนาชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับรายงานทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน) นำ นักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ และผู้เกี่ยวข้อง
เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ นำ นางสาวชญานิษฐ์ อังคณานุวัฒน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ไปศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรการศึกษา ขั้นสูง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (Certificate of Advanced Graduate Study in Prosthodontics) และปริญญาวิทยาศาสตร์ การทันตแพทย์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการบูรณะและชีววัสดุศาสตร์ (Doctor of Science in Dentistry in Restorative Sciences and Biomaterials) ณ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา